❔ FAQ

Wij krijgen regelmatig vragen over hoe wij werken, wat wij doen en hoe de financiering is georganiseerd. Op deze pagina hebben we de ‘Frequently Asked Questions‘ voor je beantwoord.

Wat is jullie missie?

De missie van stichting MediaMundial is om jonge mensen bewust te maken van hun eigen positie in de wereld en ze te inspireren om individueel en/of collectief een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen mensen, culturen en landen om te komen tot duurzame gelijkwaardige relaties.

Wat zijn jullie doelstellingen?

Het voornaamste doel van stichting MediaMundial is om met Nederlandse jongeren en scholieren mediatheken te bouwen in alle uithoeken van de wereld, voornamelijk op plaatsen waar de technische ontwikkeling en de digitale wereld relatief onbekend zijn. Hiermee wil de stichting een bescheiden bijdrage leveren in de ontwikkeling van de mondiale kennis van gemeenschappen en bruggen bouwen tussen de diverse werelden. Daarnaast wil zij voor het bevorderen van de sociale cohesie speeltuinen aanleggen en sportcentra bouwen.

Heeft stichting MediaMundial een beleidsplan?

Ja. Ons beleidsplan 2022-2025 is gepubliceerd op en te raadplegen via onze website.

Is MediaMundial ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Ja. Sinds 11 augustus 2021 is MediaMundial officieel een stichting zonder winstoogmerk en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer KvK 83592385.

Heeft stichting MediaMundial de ANBI-status?

Ja. Stichting MediaMundial voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden. Per 1 november 2022 heeft MediaMundial de ANBI-status. De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Deze gegevens zijn gepubliceerd op deze website. De statuten van stichting MediaMundial zijn notarieel opgesteld en voldoen aan de voorwaarden ‘Inrichting ANBI-statuten’. De akte van oprichting en statuten zijn online te raadplegen via de Kamer van Koophandel.

Wat is de rol van het bestuur?

Het bestuur van stichting MediaMundial bestaat uit vier leden en is belast met de bevoegdheden en vertegenwoordiging, aan wie dagelijks bestuur toekomt met betrekking tot bouwactiviteiten, de aanleg van buitenruimte en de continuïteit van de stichting. Het bestuur houdt toezicht op en bevordert de naleving van de verplichtingen van partijen voor de correcte uitvoering van projecten. Het bestuur houdt toezicht op en onderzoekt het niveau van kwaliteit en de capaciteit van partijen. Tussentijds wordt de kwaliteit gemonitord en besproken in projectvergaderingen. Het bestuur van stichting MediaMundial wordt ondersteund door (minimaal) één ambassadeur.

Wat is de rol van jullie ambassadeurs?

Onze ambassadeurs spelen een belangrijke ondersteunende rol. Het bestuur van stichting MediaMundial wordt ondersteund door minimaal één ambassadeur. Momenteel hebben we drie ambassadeurs. Ambassadeurs zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de Nederlandse deelnemers en de uitvoering van de vooraf afgesproken activiteiten. Deze verantwoordelijkheid kan overigens ook worden ingevuld door één van de bestuursleden, indien onderling wordt afgestemd dat één van de bestuursleden als begeleider deelneemt aan het project.

Krijgen bestuursleden en/of ambassadeurs een vergoeding?

Nee. Bestuursleden en ambassadeurs krijgen geen financiële vergoeding en zetten zich volledig vrijwillig in voor de stichting en haar doelstellingen.

Heeft MediaMundial een winstoogmerk?

Nee, stichting MediaMundial heeft geen winstoogmerk. Stichting MediaMundial heeft de ANBI-status. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. De stichting zet zich in voor het algemeen nut en de uitgaven van de instelling komen (nagenoeg) geheel ten goede aan het algemeen nut. De inkomsten uit fondsenwerving gaan naar de projecten waarvoor de donateur heeft gekozen. Eventuele positieve resultaten op projecten worden gebruikt om de doelstellingen van de stichting te bereiken en de continuïteit van de stichting te borgen.

Wat gebeurt er met het vermogen van de stichting bij opheffing?

Ten tijde van ontbinding van de stichting moet het batig saldo (het geld dat overblijft na liquidatie) ten goede komen aan een ANBI met een gelijksoortige doelstelling. In onze statuten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot ‘ontbinding en vereffening’ en de besteding van een eventueel batig saldo bij opheffing aan een algemeen nut beogende instelling.

Hoe financieren jullie projecten?

Om onze doelen te bereiken zet de stichting zich in om vrijwilligers aan te trekken die nodig zijn voor de uitvoering van de projecten. Ook benaderen wij donateurs om deze projecten te helpen financieren. Stichting MediaMundial werkt zoveel mogelijk met andere stichtingen, scholen en instanties in binnen- en buitenland samen om haar ambities mogelijk te maken.

Worden er kosten berekend over mijn donatie?

In tegenstelling tot de vele commerciële donatieplatforms berekenen wij:

  1. Géén percentage standaardkosten.
  2. Géén kosten per donatie.

Het volledige bedrag van uw keuze betreft dus een donatie. Doneer daarom via deze website.

Wie zijn jullie opdrachtgevers?

Voor de uitvoering van onze doelstellingen zijn we onder meer afhankelijk van opdrachtgevers. Onder onze opdrachtgevers zijn scholen die internationalisering als onderdeel van het curriculum hebben, maar het kan ook om particuliere groepen gaan die een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen van de stichting en een unieke ervaring op willen doen.
Opdrachtgevers kunnen een keuze maken uit de verschillende pakketten die stichting MediaMundial aanbiedt, zoals het volledige pakket inclusief culturele ontmoeting en fundraising, een modulair pakket waarbij bijvoorbeeld alleen projectactiviteiten worden ondernomen of een donatiepakket, waarbij een financiële bijdrage wordt geleverd in de vorm van fundraising via activiteiten in Nederland. Met behulp van onze opdrachtgevers zetten we in op een netwerk waarbij niet alleen wordt samengewerkt, maar waar ook een uitwisseling van informatie plaatsvindt in meer algemene zin.

Doet stichting MediaMundial aan ontwikkelingswerk?

Nee. Stichting MediaMundial is een vraaggestuurde organisatie die bruggen bouwt tussen Nederlandse leerlingen en docenten of particuliere opdrachtgevers en die van de schoolorganisatie waar wij geld voor inzamelen. Om de relatie ‘gever’ en ‘ontvanger’ te vermijden, zoeken we altijd naar wederkerige vormen van interactie en samenwerking. Zo levert de lokale gemeenschap altijd een eigen bijdrage en wordt de lokale economie gestimuleerd, omdat ten behoeve van het behalen van de projectdoelstellingen gebruik wordt gemaakt van de diensten en producten van lokale ondernemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van lokale aannemers en bouwvakkers, verhuurbedrijven, bus- en taxichauffeurs, horeca en hotels en restaurants.

Werkt stichting MediaMundial aanbodgericht of vraaggestuurd?

Stichting MediaMundial werkt altijd vraaggestuurd en dus aansluitend op de behoefte van de lokale gemeenschap. Binnen het bestuur van de stichting zijn verschillende disciplines geborgd. Vanuit deze disciplines wordt geïnvesteerd in lokale en internationale netwerken. De lokale gemeenschap in projectlanden zullen immers onze collega’s zijn gedurende de operationele activiteiten.
Het bestuur zet daarom in op zorgvuldige netwerkvorming en relatiebeheer. Aan projecten gaat daarom altijd een oriënterende fase, initiatieffase en definitiefase vooraf. Projecten worden zo zorgvuldig voorbereid. Er vindt altijd minimaal één voorbereidend bezoek plaats van een week, waarin met de belangrijkste stakeholders wordt gesproken en locaties worden bezocht. De kosten voor deze voorbereidende fasen worden op basis van een percentage van de projectbegroting doorberekend aan onze opdrachtgever(s).

Op welke scholen buiten Nederland richten jullie je?

Voor het bevorderen van algemene kennis en de verrijking van kennis op sociaal en cultureel vlak is onze focus gericht op scholieren van het basis- en middelbaaronderwijs in landen in ontwikkeling. Het betreft jongeren in de leeftijdsgroep van vijf tot twintig jaar die volwaardig onderwijs ontberen voor een goede toekomst.

Het voornaamste doel van stichting MediaMundial is mediatheken bouwen op plaatsen waar de technische ontwikkeling en de digitale wereld relatief onbekend zijn. De definitie van het project wordt in zorgvuldige onderlinge afstemming met de lokale gemeenschap opgesteld. De stichting richt zich hierbij op basisscholen, middelbare scholen en kleine gemeenschappen (dorpen) die behoefte hebben aan een mediatheek, een speeltuin of een sportcentrum.

Wie zijn jullie samenwerkingspartners?

Stichting MediaMundial werkt zoveel mogelijk met andere stichtingen, scholen en instanties in binnen- en buitenland samen om haar ambities mogelijk te maken. Een overzicht van samenwerkingspartners is opgenomen op onze website.

Welke projecten doen jullie zoal?

In de afgelopen jaren heeft stichting MediaMundial diverse projecten uitgevoerd in verschillende landen. Een aantal projecten is in voorbereiding. Op onze website vind je een beknopt overzicht van de projecten en de status.

Ik heb een andere vraag

Vul ons contactformulier in en we nemen contact met je op.